VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A UBYTOVACÍ PORIADOK ZARIADENIA VILA DEDO***, TATRANSKÁ LOMNICA 14736, 059 60 VYSOKÉ TATRY

 1. Ubytovanie hostí (ďalej len „hosť“) vo Vile DEDO***, Tatranská Lomnica 14736, 059 60 Vysoké Tatry (ďalej len „ubytovateľ“), sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj ubytovací poriadok (ďalej len „VOP“).
 2. Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia. Tieto VOP platia pre zmluvy o prenájme izieb na ubytovanie v zariadení ubytovateľa, ako aj na stravovacie a wellness služby, ktoré vykonáva obchodný partner ubytovateľa: Hotel Tulipán*** (ďalej len „hotel“) pre hostí ubytovateľa.
 3. V zariadení ubytovateľa môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má vopred objednané a potvrdené služby, alebo ak došlo k jeho ubytovaniu priamo na recepcii ubytovateľa, alebo ak je hosť k ubytovaniu prihlásený.
 4. Objednávka ubytovania sa stáva pre hosťa záväzná doručením riadne vyplneného rezervačného formulára (ďalej iba „rezervácia“) ubytovateľovi a zároveň zaplatením zálohovej platby hosťom ubytovateľovi, pokiaľ ju vyžaduje. Za doručenie rezervácie sa považuje aj doručenie formulára vyplneného prostredníctvom elektronických prostriedkov.
 5. Písomným potvrdením rezervácie ubytovateľom je medzi hosťom a ubytovateľom uzatvorená zmluva o ubytovaní podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka. Uzatvorením zmluvy o ubytovaní vznikne hosťovi právo, aby mu ubytovateľ poskytol prechodné ubytovanie v rezervovanej izbe zariadenia ubytovateľa, na dobu a za podmienok podľa potvrdenej rezervácie.
 6. Ubytovateľ ubytuje len hosťa, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Na prihlásenie je hosť povinný predložiť pracovníkovi recepcie svoje doklady: občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý hosť, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov pravdivo a úplne vyplniť a odovzdať na recepcii ubytovateľa úradné tlačivo o hlásení pobytu. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať hosťa, ktorý nepreukáže svoju totožnosť.
 7. Ubytovateľ poskytuje hosťovi služby v zmysle rezervácie v primeranom rozsahu stanovenom Vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried.
 8. Ubytovateľ môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od rezervácie (napr. ubytovanie priamo v hoteli Tulipán***, prípadne vo Vile Borievka***).
 9. CHECK-IN sa realizuje na recepcii ubytovateľa vo Vile Borievka, Tatranská Lomnica 14648. Recepcia je súčasťou „TATRA GIFT SHOP-u“ (nachádza sa v budove Vily Borievka, na prízemí a je riadne označený). Hosťa je možné ubytovať na izbe ubytovateľa po 15:00 hod., najneskôr však do 18:00 hod.. V prípade, že sa hosť nedostaví na recepciu ubytovateľa v deň začiatku pobytu podľa potvrdenej rezervácie v čase medzi 14:00 a 18:00 hod., zaniká mu právo na ubytovanie v rezervovanej izbe a zároveň má ubytovateľ právo od zmluvy o ubytovaní odstúpiť.
 10. Neskoršie ubytovanie (po 18:00 hod.) je možné, ale len po dohode hosťa a pracovníka recepcie. Pracovník recepcie v takomto prípade v dostatočnom predstihu poskytne klientovi nasledovné informácie:
 • Číslo pridelenej kľúčovej trezorovej skrinky
 • Štvormiestnu číselnú kombináciu pre otvorenie kľúčovej trezorovej skrinky
 • Informáciu o umiestnení kľúčovej trezorovej skrinky vo Vile Borievka: Skrinky na kľúče sú umiestnené vo vstupnej chodbe Vily Borievka, vpravo pri dverách do ubytovacej časti, na stene naľavo od poštových schránok.
 • Informáciu o spôsobe otvorenia kľúčovej trezorovej skrinky: Hosť posunie kryt číselníka na určenej skrinke smerom dole, zadá uvedený štvormiestny kód a otvorí si skrinku potiahnutím páčky, ktorá sa nachádza vľavo od číselníka, vyzdvihne si kľúč a skrinku potom znovu zatvorí.
 • !Hosť je povinný prísť sa riadne nahlásiť a ubytovať s príslušnými dokladmi na druhý deň na recepciu ubytovateľa v čase od 8:30 do 18:00 hod.!

Hosť, ktorý požaduje ubytovanie na izbe pred 10:00 hod., je povinný uhradiť cenu ubytovania za predchádzajúcu noc.

 1. Hosť je oprávnený užívať izbu od ubytovania do 10:00 hod. posledného dňa svojho ubytovania podľa potvrdenej písomnej rezervácie. Hosť je povinný izbu opustiť, vypratať svoje veci a odhlásiť svoj pobyt na recepcii najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa svojho ubytovania. Ak tak hosť neurobí, má ubytovateľ právo na zaplatenie ceny za platenú službu „neskorý odchod“ podľa platného cenníka. V prípade, že hosť neodhlási svoj pobyt do 14:00 hodiny, je hosť povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu za ubytovanie aj za nasledujúci deň.
 2. Ak hosť požiada o predĺženie pobytu, môže mu recepcia ponúknuť aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 3. Počas svojho pobytu môže hotelový hosť parkovať svoje vozidlo na parkovisku priamo pred zariadením ubytovateľa (uvedeným v rezervácii), na vyhradených miestach. Hosť je povinný umiestniť do auta parkovaciu kartu, ktorú obdrží na recepcii pri nástupe. Na parkovacej karte sú presne označené parkovacie miesta vyhradené pre hostí. Parkovisko nie je strážené.
 4. Motorové vozidlá nie sú miestom určeným na uloženie vecí. Ubytovateľ nezodpovedá za veci, ktoré si hosť, jeho návšteva alebo sprievod zanechali vo vozidle na vyhradenom parkovisku.
 5. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť ubytovateľovi cenu v súlade s platným cenníkom, ktorý je zverejnený na www.viladedo.sk, prípadne cenu vopred písomne dohodnutú. To platí aj pre služby a výdavky poskytnuté ubytovateľom alebo hotelom voči tretím osobám, ktoré boli vyvolané hosťom. Hosť je povinný najneskôr v posledný deň pobytu na základe predloženého vyúčtovania uhradiť cenu za ubytovanie a všetky poskytnuté služby ubytovateľom alebo hotelom. Platbu za ubytovacie služby je možné realizovať prevodom na účet prevádzkovateľa pred jeho nástupom na pobyt, alebo v hotovosti na recepcii pri nástupe.
 6. Ubytovateľ je oprávnený požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre ubytovateľa záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na bankový účet ubytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je hosť ubytovaný na základe objednávky, ktorá vznikla priamo na recepcii hotela, je hosť povinný uhradiť výšku 100% z ceny svojho objednaného pobytu ešte pred jeho ubytovaním sa.
 7. V prípade, ak hosť skráti dohodnutý pobyt, je ubytovateľ oprávnený vyúčtovať hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu v potvrdenej rezervácii.
 8. Hosť si vo vlastnom záujme pri príchode na izbu prekontroluje jej stav a funkčnosť zariadení na izbe, ako aj jej vybavenie a prípadné závady ihneď nahlási na recepcii.
 9. Hosť zodpovedá za škodu spôsobenú na zariadení izby, za škodu spôsobenú v priestoroch zariadenia ubytovateľa a za škodu spôsobenú na zariadení hotela, ktorú spôsobí svojím konaním, alebo konaním osôb ubytovaných na základe jeho objednávky, alebo konaním návštev hosťa.
 10. Finančná náhrada zo strany hosťa ubytovateľovi za stratu kľúča od hotelovej izby je 100€, táto suma zodpovedá výške ceny za výmenu bezpečnostných zámkov v celej ubytovacej skupine.
 11. Raňajky, obedy, večere a nápoje sú podávané v reštaurácii hotela Tulipán*** . Hosť nie je oprávnený vynášať pokrmy, nápoje a hotelový servis mimo týchto priestorov bez súhlasu ubytovateľa alebo hotela. V hotelovej reštaurácii, v kaviarni a spoločných priestoroch hotela je zakázané konzumovať vlastné vnesené jedlá a nápoje s výnimkou detskej stravy.
 12. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ako aj všeobecne platné morálne a etické pravidlá obvyklé na území Slovenskej republiky tak, aby svojim správaním neobmedzoval a nerušil ostatných hostí ubytovateľa, recepcie a hotela, a správal sa slušne k personálu týchto zariadení. Ubytovateľ je oprávnený, nie však povinný upozorniť hosťa na porušovanie dobrých mravov, alebo ubytovacieho poriadku. Ubytovateľ môže odstúpiť od zmluvy o ubytovaní, ak ubytovaný hosť, jeho sprievod alebo návšteva napriek upozorneniu hrubo porušuje dobré mravy alebo povinnosti zo zmluvy VOP tým, že poruší ubytovací poriadok.
 13. V čase od 22:00 do 6:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný kľud.
 14. Hosť berie na vedomie, že do jeho izby počas doby pobytu majú právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností zamestnanci ubytovateľa, ako napr. chyžná, údržbár a pod..
 15. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a iné predmety ako napr. lyže, lyžiarske topánky, korčule, sánky, bicykle a pod, na úschovu ktorých je vyhradený odkladací priestor.
 16. Ubytovateľ zodpovedá hosťom a ďalším ubytovaným za veci vnesené do priestorov vily, ktoré sú vyhradené na ubytovanie, alebo na uloženie vecí podľa § 433 a nasl. Občianskeho zákonníka. Za veci vnesené do iných priestorov hotela ubytovateľ nezodpovedá. Za klenoty, peniaze a iné cennosti ubytovateľ zodpovedá do výšky určenej na základe Občianskeho zákonníka, ale len za predpokladu, že boli odcudzené z riadne uzamknutého sejfu, ktorý sa nachádza na každej izbe. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá ubytovateľ bez obmedzenia iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovy v hotelovom trezore na základe potvrdenia. Právo na náhradu škody je povinný hotelový hosť uplatniť si u ubytovateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7. dňa po dni, keď sa poškodený hosť o škode dozvedel.
 17. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí nie sú vyhradené žiadne spoločné priestory. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom ubytovateľa a to v čase od 09:00 do 20:00 hod. Ubytovaný hosť je povinný nahlásiť identifikačné údaje návštevy na recepcii ubytovateľa, a zaregistrovať ich do knihy návštev.
 18. Hosť má právo kedykoľvek pred začiatkom svojho pobytu zrušiť objednávku za uplatnenia podmienok stanovených vo VOP a v Ubytovacom poriadku. V prípade zrušenia objednávky zo strany hosťa doručením písomného oznámenia osobne, poštou, alebo na e-mailový kontakt vilaborievkaborievka@gmail.com , je  zmluva o ubytovaní zrušená ku dňu, kedy bolo doručené zrušenie ubytovateľovi. Pri zrušení objednávky, alebo v prípade, že hosť nenastúpi na pobyt je hosť povinný uhradiť príslušný storno poplatok, ktorý je presne uvedený na web-stránke ubytovateľa: http://www.viladedo.sk/cennik
 19. Storno poplatok sa odpočíta zo zálohy, alebo zaplatenej ceny pobytu. Ak je zaplatená záloha, alebo zaplatená cena pobytu vyššia ako suma storno poplatku, rozdiel ubytovateľ vráti hosťovi. V prípade, ak je výška zálohy nižšia ako storno poplatok, je hosť povinný doplatiť sumu storna do plnej výšky. Pri zakúpení akciových pobytov je výška zálohy za pobyt nevratná.
 20. V spoločných priestoroch vily, na viditeľnom a hosťom prístupnom mieste, je vyvesený požiarny poriadok hotela. Hosť, jeho návšteva alebo sprievod je povinný sa riadiť požiarnym poriadkom hotela.
 21. V celom objekte vily a hotela platí prísny zákaz fajčenia. Pre fajčiarov je vyhradené miesto pred vchodom do vily na juhovýchodnom rohu budovy.
 22. Pred objektom iestory vily je umiestnenýsú vybavené hydrant.om umiestnenom na prízemí. V prípade poškodenia zo strany hosťa, jeho sprievodu alebo návštevy z nedbanlivosti alebo úmyselne si ubytovateľ môže voči hosťovi uplatniť náhradu škody vzniknutej na tomto zariadení/týchto zariadeniach vrátane škody spôsobenej na iných predmetoch v dôsledku neoprávneného úmyselného použitia týchto zariadení.
 23. Na hosťovskej izbe v zariadení ubytovateľao vile, nie je dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a nízko odberovej prenosnej elektroniky (mobilné telefóny, auto navigácie, vreckové prehrávače hudby, tablety, laptopy a pod.), ktorá spĺňa platné normy. V inom prípade, inak hosť zodpovedá za všetku škodu, ktorá používaním týmto vznikne.
 24. Ubytovateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné poškodenie elektrických spotrebičov hosťa, ku ktorému došlo v dôsledku kolísania alebo výpadku elektrickej energie.
 25. V Na hosťovskej izbe vo vile alebo v spoločenských priestoroch vily nie je hosť oprávnený premiestňovať zariadenia, vykonávať opravy, alebo akékoľvek zásahy do rozhlasových a televíznych prijímačov, sušičov vlasov, do elektrickej siete alebo inej inštalácie, inak bude zodpovedať za všetku škodu, ktorá týmto ubytovateľovi vznikne.
 26. Pri dočasnom odchode z hosťovskej izby je hosť povinný na izbe zavrieť vodovodné kohútiky, zatvoriť okná, balkónové dvere, vypnúť elektrospotrebiče, hotelovú izbu riadne uzamknúť a kľúč odovzdať na recepcii.
 27. Ubytovateľ nezodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami hotela, avšak v  rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku v  ubytovacích a odbytových priestoroch vily, recepcie alebo hotela.
 28. Z bezpečnostných dôvodov je hosť povinný zabezpečiť sprievod a dozor dospelej osoby pre  maloleté osoby v hosťovskej izbe, ako aj v ostatných priestoroch vily.
 29. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určenýché len pre  hotelový personál ubytovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na  údržbu objektu, inak zodpovedá za škodu, ktorá týmto vznikne.
 30. Za účelom poskytnutia prvej pomoci pri poranení hotelového hosťa sa na 1. poschodíprízemí vily, vo vstupnej hale alebo na recepcii sa nachádza lekárnička.
 31. Vstup do objektu ubytovacieho zariadenia ubytovateľavily s domácim zvieraťom ako aj jeho ubytovanie na hosťovskej izbe vily nie je možné.
 32. Hosť, jeho sprievod a návšteva sú povinní rešpektovať písomné pokyny umiestnené na  viditeľnom mieste v spoločných častiach a zariadeniach vily ako aj pokyny personálu ubytovateľavily. V  priestoroch vily je povolená konzumácia alkoholických nápojov iba osobám starším ako  18  rokov. Personál ubytovateľa je oprávnený odmietnuť predať alebo podať alkoholický nápoj osobám mladším ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom alebo inou omamnou látkou.
 33. V priestoroch ubytovateľavily platí zákaz nosiť zbraň a  strelivo, alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom okamžité použitie.
 34. Ubytovateľ má právo odmietnuť poskytnutie služieb vily osobám, ktoré sú postihnuté infekčnými ochoreniami.
 35. Časť priestorov pred hotelom Tulipán*** , recepcia a časť priestorov Relax wellness centra je monitorovaná kamerovým systémom. Priestory monitorované kamerovým systémom sú označené príslušným piktogramom upozorňujúcim hostí a návštevníkom hotela na kamerový systém. 49. Hosť uzatvorením zmluvy o ubytovaní udeľuje súhlas s monitorovacím kamerovým systémom.
 36. Hosť je povinný rešpektovať zákonné povinnosti ubytovateľa a poskytnúťutú mu pri ich plnení súčinnosť.
 37. Ubytovateľ je povinný viesť knihu ubytovaných, ktorá obsahuje osobné údaje v zmysle príslušného právneho nariadenia. 52. Ubytovateľ je povinný pri ubytovaní cudzinca overiť jeho totožnosť, do knihy ubytovaných uviesť pri cudzincovi aj štátnu príslušnosť a zabezpečiť vyplnenie úradného tlačiva o hlásení pobytu cudzinca a doručiť ho príslušnému policajnému útvaru do piatich dní od ubytovania.
 38. Sťažnosti hostí, reklamácie a prípadné návrhy na zlepšenie služieb ubytovateľa a hotelaprevádzky vily prijíma poverená osoba ubytovateľa. Pri reklamácii služieb je hosť aj ubytovateľ povinný postupovať podľa reklamačného poriadku umiestneného v priestoroch o vstupnej hale vily.
 39. Hosť je povinný dodržiavať ustanovenia týchto VOP a ubytovacieho poriadku. V prípade, ak  hosť hrubo poruší svoje povinnostií, má ubytovateľprevádzkovateľ vily právo od zmluvy o poskytnutí služiebby odstúpiť pred uplynutím dohodnutého času.
 40. Tieto VOP a ubytovací poriadok bol schválený ubytovateľom, je platný a účinný od 01.052.2020 a je dostupný na www.viladedo.sk a k nahliadnutiu na recepcii.
 41.  Správcom osobných údajov, ktoré hosť poskytuje na recepcii v súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb vo  Vile  DEDO***, je spoločnosť  DZ  Trading,  s.r.o., Tatranská  Lomnica  14648, Vysoké  Tatry  059 60, IČO: 36 847 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č. 19236/P a spracováva ich v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri  spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.